คุณอยากให้ อบต.สระแจง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด?
บริการพื้นฐาน ( 239 )
36.71%
สังคม ( 202 )
31.03%
สาธารณูปโภค ( 205 )
31.49%
เศรษฐกิจ ( 5 )
0.77%