หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
 
  ฟื้นฟูแหล่งนํ้าสำคัญในตำบล

  การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี
  บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟู
    และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ฟื้นฟูทรัพยากรดินในพื้นที่เสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
    สภาพพื้นที่
 
 
  อบรมพัฒนาบุคลากร

  พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้นำสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.
  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยราชการ องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการร่วมกัน
  การพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และการบริหารจังหวัด
    ใสสะอาด