หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
 
  วัฒนธรรมท้องถิ่น


  ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณีและข้อมูล
    ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ โฆษณาประชาสัมพันธ์
    ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการและสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้า
    ของบ้านที่ดี
 
 
  พัฒนาระบบคมนาคม
  จัดให้มีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักและชุมชนอย่างเป็นระบบ
  และทั่วถึงพร้อมปรับปรุง บำรุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่
    สมบูรณ์
  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน
  จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ จัดให้มีระบบ
    สาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง