หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 

วัดสระแจง
 

ผลิตภัณฑ์ ชมรม อสม.
 
 
 
 
 
 
  การช่วยเหลือส่งเสริมประชาชน
  ส่งเสริมการเรียนรู้

  ส่งเสริมสนันสนุนด้านสมคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    ของประชาชน
  ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมให้ประชาชนนีความรู้เท่าทันเพื่อป้องกันหรือควบคุมโรคระบาดที่ร้ายแรง
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
  การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัย
  การรณรงค์ด้านการสร้างวินัยจราจรของท้องถิ่น ความปลอดภัยบนท้องถนนทุก
    รูปแบบ
  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นการจัด
    ทำแผนชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
    และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่การกระตุ้นให้เด็กทุกวัยและผู้ปกครองตื่นตัวใน
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเอาชนะความยากจน
 
 
  เศรษฐกิจพอเพียง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล

  แก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "
    เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง"
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้ม
    แข็งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน
  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความหลากหลาย
    ในรูปแบบการบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์
  ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
  ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ทดแทนการทำนาซึ่งมาอนาคตที่ดีกว่า เช่น การเลี้ยงสัตว์
    การเลี้ยงปลา
  จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด
    และชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาขีด
    ความสามารถ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร
  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
  ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ