หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

วัดสระแจง
 

ผลิตภัณฑ์ ชมรม อสม.
 
 
 
 
 
 
  การช่วยเหลือส่งเสริมประชาชน
  ส่งเสริมการเรียนรู้

  ส่งเสริมสนันสนุนด้านสมคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    ของประชาชน
  ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมให้ประชาชนนีความรู้เท่าทันเพื่อป้องกันหรือควบคุมโรคระบาดที่ร้ายแรง
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
  การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัย
  การรณรงค์ด้านการสร้างวินัยจราจรของท้องถิ่น ความปลอดภัยบนท้องถนนทุก
    รูปแบบ
  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นการจัด
    ทำแผนชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
    และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่การกระตุ้นให้เด็กทุกวัยและผู้ปกครองตื่นตัวใน
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเอาชนะความยากจน
 
 
  เศรษฐกิจพอเพียง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล

  แก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "
    เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง"
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้ม
    แข็งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน
  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความหลากหลาย
    ในรูปแบบการบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์
  ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
  ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ทดแทนการทำนาซึ่งมาอนาคตที่ดีกว่า เช่น การเลี้ยงสัตว์
    การเลี้ยงปลา
  จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด
    และชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาขีด
    ความสามารถ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร
  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
  ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ