หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายภัทรพล อินวกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5
 
 
  ตำบลสระแจง เป็นสังคมชนบท ชาวบ้านอยู่
กันอย่างเรียบง่าย ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่รวมกัน
เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในลักษณะเครือญาติ มี
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมายาว
นาน
 
 
 
 
สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัย
ตำบลสระแจง หมู่ที่ 4
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
ร้อยละ 100

 
 
 
 


 
 
 
    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
      วัดสระแจงศรันย์เกตุ หมู่ที่ 1
      วัดธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 2
      วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 3
      วัดคีมราษฎร์ หมู่ที่ 5
 
 
    ศูนย์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีดังนี้
 
  โรงเรียนวัดคีม
  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
 
  โรงเรียนวัดวัดคีม
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดคีม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
    (ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
 
 
 
  ป้อมตำรวจประจำตำบลสระแจง 1 แห่ง หมู่ 1