หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา(ฟักทอง)จังหวัดสิงห์บุรี [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบ [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 

ผลิตภัณฑ์ ชมรม อสม.

ปอกมีด
 
 
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนคอนกรีต (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 2855  ตอบ 0  
ถามเรื่องเกี่ยวกับวัดครับ (15 ก.ย. 2558)    อ่าน 1959  ตอบ 0  
สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 917  ตอบ 0  
ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 609  ตอบ 0  
 
อบต.โรงช้าง แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 299  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562 (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2562)    อ่าน 359  ตอบ 13
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 0
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปร [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 

วัดสระแจง

วัดคีม
 
 
อบต.โพทะเล โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม) ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ธูปบูชากรผ้าสำเร็จรูป [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา(ฟักทอง)จังหวัดสิงห์บุรี [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
อบต.จักรสีห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแจง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
  
 


จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ขนา [ 13 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ [ 13 ก.ค. 2560 ]   
 
 
  คุณอยากให้ อบต.สระแจง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด?
  บริการพื้นฐาน
  สังคม
  สาธารณูปโภค
  เศรษฐกิจ
 เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552